خلاصه خبر

تقدیر دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی از کمیته فنی متناظر INEC/TC55

متن کامل خبر

دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی طی تقدیرنامه ای، از مساعی و همکاری کمیته فنی متناظر INEC/TC55 با عنوان "سیم های سیم پیچی"، قدردانی نمود. دبیرخانه این کمیته فنی در محل کارخانه راما پارسیان مستقر میباشد. این تقدیرنامه را در این قسمت میتوانید ملاحظه بفرمائید.