خلاصه خبر

استانداردهای IEC سیمهای با روکشی از نوار کاغذی منتشر شدند

متن کامل خبر

استانداردهای ویژگی فنی انواع سیم های سیم پیچی - سیم مسی گرد با روکشی از نوار کاغذی به شماره IEC 60317-27-1 و ویژگی فنی انواع سیم های سیم پیچی - سیم آلمینیومی تخت با روکشی از نوار کاغذی به شماره IEC 60317-27-4 با مشارکت مستقیم کمیته فنی متناظر INECTC55 توسط آقای تورج سلماسی، دبیر کمیته فنی متناظر، تدوین و در سطح بین المللی انتشار یافت. هدف از تدوین این دو استاندارد جدید، دستیابی به اهداف بزرگ اقتصادی، پیشرفت صنعتی، بهبود کیفی و کمی تولیدات داخلی و همچنین ارتقا جایگاه کشور در حوزه استانداردسازی در سطح بین المللی است. در سامانۀ اطلاع رسانی استاندارد نیز میتوانید اطلاعات فوق را مشاهده نمایید.