خلاصه خبر

6 عنوان استاندارد بین المللی IEC دیگر که رهبری پروژۀ تدوین آنها بر عهده شرکت راما پارسیان بود، منتشر شد.

متن کامل خبر

استانداردهای زیر با مشارکت مستقیم کمیته فنی متناظر INECTC55  با رهبری پروژه آقای تورج سلماسی- مدیر کیفیت شرکت راما پارسیان-  تدوین و در سطح بین المللی انتشار یافت. تدوین این استانداردها با مشارکت کارشناسانی از کشورهای آمریکا، آلمان ، ایتالیا و چین صورت گرفته است.

IEC 60317-12 ED4: Specifications for particular types of winding wires - Part 12: Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 120

IEC 60317-0-2 ED4: Specifications for particular types of winding wires - Part 0-2: General requirements-Enamelled rectangular copper wire

IEC 60317-18 ED4: Specifications for particular types of winding wires - Part 18: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 120

IEC 60317-17 ED4: Specifications for particular types of winding wires - Part 17: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 105

 IEC 60317-27-2 ED1: Specifications for particular types of winding wires - Part 27-2: Paper tape covered round aluminium wire

IEC 60317-82 ED1:  Specifications for particular types of winding wires - Part 82: Polyesterimide enamelled rectangular copper wire, class 200

 

هدف از تدوین این استانداردها، دستیابی به اهداف اقتصادی، پیشرفت صنعتی، بهبود کمی و کیفی تولیدات داخلی ، رضایت خاطر مصرف کنندگان محترم و همچنین ارتقا جایگاه ایران در حوزه استانداردسازی در سطح بین المللی است.