خلاصه خبر

واگذاری دبیری تدوین تعداد 12 عنوان استاندارد ملی ایران به نماینده شرکت راما پارسیان مطابق مصوبات دفتر تدوین استانداردهای ملی مورخه 10 تیر99

متن کامل خبر

دبیری تدوین تعداد 12 عنوان استاندارد ملی ایران، مطابق مصوبات کمیته برنامه ریزی دفتر تدوین استانداردهای ملی ایران مورخه 10 تیر99 به نماینده شرکت راما پارسیان واگذار شد.

عناوین این استانداردها طبق جدول زیر است:

تدوین این استانداردها با انتخاب نمایندگانی از طیفهای مختلف این صنعت، صورت خواهد گرفت. این طیفها عبارتند از: توليد كنندگان و تشکل های مربوط؛ عرضه كنندگان و مجامع صنفی؛ سازمان ها و تشكل هاي مصرف كنندگان؛ وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ذيربط؛ پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي؛ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي؛ انجمن های علمی و تخصصي؛ ارائه دهندگان خدمات مهندسي و مشاوره اي؛ نهادهای ارزيابي انطباق (آزمایشگاه‎ ها، نهادهای بازرسی کننده و گواهی کننده)؛ صاحبنظران منفرد؛ کارشناسان شاغل و بازنشسته سازمان استاندارد.