خلاصه خبر

واگذاری تدوین یک عنوان استاندارد ملی ایران به شرکت راما پارسیان طبق مصوبه کمیته برنامه ریزی استاندارد ملی ایران، مورخه 1400/2/19

متن کامل خبر

دبیری تدوین یک عنوان استاندارد ملی ایران، مطابق مصوبات کمیته برنامه ریزی دفتر تدوین استانداردهای ملی ایران مورخه 1400/2/19، به نماینده شرکت راما پارسیان واگذار شد.

عناوین این استاندارد عبارت است از:

استاندارد IEC

استاندارد ملی

عنوان

نوع تدوین

60172

2679

روش انجام آزمون براي تعیین شاخص حرارتی سیمهاي لاکی سیم پیچی

تجدیدنظر

 

تدوین این استانداردها با انتخاب نمایندگانی از طیفهای مختلف این صنعت، صورت خواهد گرفت. این طیفها عبارتند از : توليد كنندگان و تشکل های مربوط؛ عرضه كنندگان و مجامع صنفی؛ سازمان ها و تشكل هاي مصرف كنندگان؛ وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ذيربط؛ پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي؛ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي؛ انجمن های علمی و تخصصي؛ ارائه دهندگان خدمات مهندسي و مشاوره اي؛ نهادهای ارزيابي انطباق (آزمایشگاه ها، نهادهای بازرسی کننده و گواهی کننده)؛ صاحبنظران منفرد؛ کارشناسان شاغل و بازنشسته سازمان استاندارد.