خلاصه خبر

اتمام تدوین 4 عنوان استاندارد ملی ایران در زمینه سیم‌های سیم پیچی

متن کامل خبر

تدوین 4 عنوان استاندارد ملی ایران با شماره های زیر به دبیری شرکت راما پارسیان به پایان رسید.
6998-0-4: ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی- قسمت 0-4 -سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای و با پوششی از رزین یا وارنیش -الزامات عمومی (تجدیدنظر)
6998-84: ویژگیهای انواع خاصی از سیمهای سیمپیچی- قسمت 82: سیم مسی گرد با لاک پلیاسترایمید، طبقه حرارتی 200 (تدوین جدید)
6892-1: سیم های سیم پیچی -روش های آزمون -قسمت 1- کلیات (اصلاحیه)
2679: روش انجام آزمون برای تعیین شاخص حرارتی سیم های لاکی سیم پیچی (تجدیدنظر)