خلاصه خبر

صنایع راما پارسیان تدوین سه عنوان استاندارد ملی ایران را باتمام رساند.

متن کامل خبر

سه عنوان استاندارد ملی ایران در شرکت صنایع راما پارسیان انجام شده و در در یک‌هزار و چهارصد و چهل  و هشت‌امین اجلاسیۀ کمیتۀ ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ 03/11/1402 تصویب شدند. عناوین این استانداردها عبارتند از:

استاندارد ملی ايران شمارۀ  3-6892 (تجدیدنظر دوم) سال : 1402، سیم‌های سیم‌پیچی- روش‌های آزمون- قسمت 3: ویژگی‌های مکانیکی

  • استاندارد ملی ايران شمارۀ  89-6998 (چاپ اول) سال: 1402، ویژگیهای انواع خاصی از سیمهاي سیمپیچی- قسمت 89: سیم آلومینیومی گرد با لاك پلیاسترایمید، طبقه حرارتي 200
  • استاندارد ملی ايران شمارۀ  93-6998 (چاپ اول) سال: 1402، ویژگیهای انواع خاصی از سیمهاي سیمپیچی- قسمت 93: سیم مسی تخت با لاك پلی‌استر یا پلیاسترایمید و پوشش با پلی‌آمیدایمید، طبقه حرارتي 220

با لحاظ این موارد، تعداد استانداردهای ملی که صنایع راماپارسیان تاکنون در تدوین آنها بعنوان رئیس، دبیر یا عضو کمیسیون فنی و یا ویراستار مشارکت فعال داشته است، به 208 عنوان استاندارد ملی میرسد.