خلاصه خبر

صنایع راما پارسیان بعنوان دبیر تدوین استانداردهای ملی بسته‎بندی سیم‎های سیم‎پیچی انتخاب شد.

متن کامل خبر

 

 با تصویب کمیته برنامه ریزی تدوین استانداردهای ملی، کار تدوین استانداردهای ملی ایران بستهبندی سیمهای سیمپیچی به صنایع راما پارسیان سپرده شد . عناوین این استانداردها بشرح زیر میباشد :

الف- 1-2636 بستهبندی سیمهای سیمپیچی- قسمت 1: ظروف سیمهای سیمپیچی گرد

ب- 2-4-2636 بستهبندی سیمهای سیمپیچی- قسمت 4:  روشهای آزمون بخش 2: ظروف ساختهشده از مواد ترموپلاستیک برای قرقرههای تحویلی مخروطی شکل

ج- 1-5-3626 بستهبندی سیمهای سیمپیچی- قسمت 5-1: قرقرههای تحویلی استوانه‎ایشکل با فلنج مخروطی- ابعاد اصلی

این استانداردها استفاده گسترده ای در بسته بندی سیمهای لاکی داشته و حافظ و نگهدارنده محصولات تولیدی میباشند .

با لحاظ این موارد ، تعداد استانداردهای ملی که صنایع راماپارسیان تاکنون در تدوین آنها بعنوان رئیس ، دبیر یا عضو کمیسیون فنی ، مشارکت فعال داشته است، به 115 استاندارد ملی میرسد .