×


سیم تخت ایزوله پیچی شده

سیم تخت ایزوله پیچی شدهتوضیحات محصول

انواع سیم های ایزوله پیچی شده :

 

سیم مسی تخت ایزوله پیچی شده

سیم آلومینیومی تخت ایزوله پیچی شده

سیم مسی گرد ایزوله پیچی شده

سیم آلومینیومی گرد ایزوله پیچی شده

 

استاندارد کاغذهای مورد استفاده

 

 

 

 

 

محصولات مرتبط